Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.04.2010 17:12 - Какво показват числата в сънищата!?
Автор: anatoli1606 Категория: История   
Прочетен: 6964 Коментари: 5 Гласове:
1

Последна промяна: 11.04.2010 17:15


 "anatoli1606"

                                       Какво показват числата в сънищата   Този тип сънища са твърде важни. Числата имат древна символика. В сънищата те обикновено са свързани с идеи, усещания, „осови линии" на личността. Тълкуването им е измежду най-древните. Самият Платон ги е смятал за вис ша форма на познание. Числата и законите, управляващи материята, доведоха до развитието на атомната физика. Ето защо числата и символиката им са били предмет на многобройни изследвания.
Понякога, макар и рядко, числото се появява в съня в специфичната си форма - например присънва ни се, че четем текст, в който има цифра. Но обикновено числата присъстват в сънищата в прикрит вид. Можем да сънува ме триъгълник, който е очевидно свързан с числото 3. Можем да сънуваме и числото 1 в образа на самотна ко лона; или нещо „двойствено", което символизира число то 2, и пр. Или пък числото да ни се представи като сбор от няколко неща.
Числата от 1 до 9, които най-често се явяват в сънищата ни.
Числото 1 е отправна точка, основа. То е единствено по рода си. В легендите представлява единственият Бог. Символ е на единението. Ето защо рядко се явява в сънищата, като цифра. Числото 1 е вертикално, изправено. В този смисъл то е фалически символ и изобразява силата. Може да ни се присъни като различни изолирани пред мети: един долмен, една кула, един бастун, една мачта и пр. Мой пациент сънува в края на лечението си смарагдова змия, която вярно възпроизвеждала формата на числото 1. Става дума за чист символ на постигнато единство на личността. Единицата означава и начало, базисен елемент, обеща ние за приемственост, за действена ц положителна ду ховност. Олицетворява мъжкото начало, понякога Ани-муса, когато се появява в сън на жена. Символ е на прин ципа Ян и на бащата. Това е прекрасно символично число. То е много важно и се среща често в сънищата,.където може да приеме мно гобройни образи - конкретни или прикрити.
Двойката изразява двойствеността на всяко човешко същество. Двойственост и често противопоставеност меж ду положително и отрицателно, „добро" и „зло", Аз и Свръхаз, Сянка и светлина... Между елементите на всеки от тези два полюса може да съществува съгласие или да се разрази конфликт, кой то поражда тревожност. Двойката е също символ на про тивоположностите като любов и омраза, мъжко и жен ско, както и символ на взаимност. Следователно в съня числото 2 олицетворява всичко двузначно, което трябва да потърсим у себе си.
З и триъгълник - Те са сред най-фундаменталните универсални символи. Числото 3 е равно на 2 плюс 1; то е съюзът между бинар ното и единството. То е триединството. Редът и хармони ята, съвършенството. Тройката символизира завърше ното, постигнатото. Тя също рядко се явява като цифра; среща се по-скоро във вид на разположени по определен начин предмети; сънуваме три неща, трима души; или един предмет от три части. Или пък предметите образуват триъгълник. Може да ни се присъни, че извършваме действие на три етапа. .Тогава третият етап ще бележи приключване то на действието. В това отношение съществуват много примери: чука ме на вратата три пъти; „броим до три", завъртаме се около себе си три пъти, преди да изберем накъде да тръгнем, целуваме се по три пъти, братята в приказките са винаги трима и пр. Героите надават три вика: първия, когато видят чудовището; втория, докато се бият с него; третия, за да известят за победата си, тоест за завършва нето на действието. Числото три може да означава и трите нива на човеш кото съществуване - материалното, духовното и божест веното, което увенчава цялото.
Колкото до триъгълника, освен че се свързва с числото три, той трябва да бъде разглеждан и заради геометрич ната си форма.
Равностранният триъгълник символизира хармония та, пропорционалното и божественото. Той олицетво рява и огъня, мъжествеността, мъжкото начало. Добре познат е масонският триъгълник - основата му представ лява трайността; двете му страни са мракът и светлината (двойственост на числото 2), а върхът му е символ на съвършенството. Тройката и триъгълникът присъстват само във важни те сънища. Често се случва третото действие или третата част на съня да не се осъществят... Ето един пример.
Числото 4 е знак за пълнота, здравина, цялост, универсал ност. Символиката му е пряко свързана с квадрата и с кръста (както и с производния му символ - кръстопътя). Именно те ее срещат най-често в сънищата.
Квадратът - Той е съвършено затворен, уравновесен, солиден, непокла тим. Символ е на стабилност и вътрешно здраве. Но... е заострен в четирите си ъгъла и като такъв е антитеза на заоблените светове. Символизира „стъпилата здраво на земята" мъжественост. Но, както казахме, е затворен; невъзможно е да се избяга от него. Затова в сънищата може да изразява стабилност, превърнала се в истински затвор за афективността. Квадратът не се отваря отникъ де; той е символ на стереотипен вътрешен свят. Изразя ва ограничен, „натикан в ъгъла" вътрешен живот. Знак е и за. липса на гъвкавост и намащабност; не казваме ли за неотстъпчивия и посредствен човек, че главата му е „квад ратна"? Защо не казваме „триъгълна"?
Кръстът - Той е един от най-древните символи. Рамената му сочат в четири направления (четирите посоки на света): Така е станал символ на вътрешно ориентиране. Както знаем, християнството е „кондензирало" в този символ цялата история на Спасението. Изобразяван е по безброй начини. Символизира космическата цялост (според Рьоне Генон), както ъ единството на противоположностите. При тълкуването му е необходимо да се уточни „вътреш ното" състояние на сънуващия; защото кръстът символи зира страданието, но и духовното съвършенство, съеди няването на двойствените ни страни; a може да означа ва и кръстопът...
Кръстопътят - Разбираемо е значението му както като символ изобщо, така и в сънищата. Кръстопътят фигурира в немалко раз пространени изрази: „Намирам се на кръстопът " или „На кръстопътя на живота", или „Не мога да избера по кой път да тръгна", или „Кръстопътят на съдбата" и пр. И наистина кръстопътят предполага сблъсък със съдба та. Той сочи, че трябва да се направи избор, и повдига много въпроси: напред ли да вървя или назад? Наляво? Надясно? Всеки кръстопът притежава център, от който тръгват посоките (за тях ще стане дума след малко). В сънищата той означава, че положението, в което се намираме, е кри тично - прилагателно, което добре изразява кризата, по родена от избора. Кръстопътят може да е и вариант на Мандалата с центъра и лъчите й. В сънищата той е винаги много ва жен, каквото и да означава.
Рядко срещана в сънищата, петицата е сбор от 2 и 3, първото четно и първото нечетно число. Тя символизира обикно вено активната воля, дълбоката и творческа личност. Ге ометричното й съответствие е пентаграмата. Също не особено разпространено в съновната дейност чис ло. Равно е на произведението на 2 и 3 и символизира два триъгълника. Означава противоречиви ситуации, труднос ти, борба, изпитания.
Шестицата е символ на труден избор, потиснатост, дори тревожност. Често оз начава и че човекът „се разкъсва" от вътрешни съмнения. Представлява в общи линии нещо като затворен кръстопът.
Седем - Това е „свещеното" -число, „магическата" цифра. Съот ветства на седемте дни от седмицата, на седемте степени на съвършенството, на седемте небесни кръга, на седем те листенца на розата, на седемте клона на космическото дърво и пр. (П. Гризон1) Седмият ден е „свят", той е денят на почивката след сътворението на света. Седмицата е свещена и в древен Китай, и в гръцката традиция, в исляма, хиндуизма... как то и в Апокалипсиса (там имаме 7 църкви, 7 звезди, 7 анге ла, 7 тръби, 7 печата, 7 огнени светила, 7 Божии Духове...2 3). Да споменаваме ли агнето със 7 рога и 7 очи, звяра със 7 глави, седемте години, необходими на Соломон, за да пос трои храма? Ами седемте слаби крави и седемте тлъсти крави? В сънищата седмицата означава завършек, съвършен ство, цялост, съединение. Тя може да символизира и страха от непознатото при обновяването на афективния цикъл. Числото 7 е символ и на динамичност; олицетворява орга низирания труд, насочен към постигане на съвършенството, както и „посвещаването" в дълбинния живот на личността
Осем - Много рядко се среща в сънищата. Осем е числото на Розата на ветровете; наподобява кръст плюс четирите междинни посоки, формата му напомня и за колело със спици. Осмицата е също кръстопът с четири допълнител ни направления. Тъй като притежава център и осем посоки, тя може да се възприеме и като Мандала. В този случай символизи ра мъдрост и афективно равновесие, както и самокритичност. Благодарение на уравновесените си очертания чис лото 8 означава правосъдие, справедливост, търпимост, лоялност.
Девет - Както и седмицата, деветката играе важна универсална роля. Но тя е особено интересна поради факта, че е пос ледната От серията цифри. Така тя е едновременно край и обещание за продължение и обновление. В сънищата може да означава, че някакъв вътрешен цикъл е завършен и е необходимо да се продължи нататък. Да се надяваме в такъв случай, че когато числото 9 се появи в съня ни, де ветте музи ще ни помогнат още по-активно да се раз гърнем... Защото девятката е числото на пълнотата, коя то се отваря към нови хоризонти.

Сънищата се сбъдват в събота Не вярвайте на кошмарите на 2-ро и 30-о число от месеца

Съботните сънища почти винаги се сбъдват. Това показват изследванията на столични психолози, занимаващи се с проблемите на съня. Можете да сте напълно сигурни, че това, което сте видели, докато спите, ще се случи, ако то се е повторило три пъти. При това сбъдването на съня става обикновено в период от 1 ден до 9 месеца, твърдят учените. Немалка роля за това играе фактът, че човек, запомняйки какво е сънувал, се стреми да го интерпретира. По този начин той се стреми да създаде такива обстоятелства, при които нощните видения се случват наяве, казват лекарите. Според изследването, върху което се позовават психолозите, сънищата, които ни се явяват от 20 до 24 ч вeчep, или изобщо не се сбъдват, или се сбъдват след доста продължително време. Ако сме видели нещо в съня си в периода от 24 до 3 ч след полунощ, то най-вероятно ще ни споходи наяве след около 3 месеца. Най-скоро ще ни се случи това, което сме сънували след 3 ч сутринта до окончателното си събуждане. Пророчески сънища се явяват доста рядко и не на всички. Психолозите смятат, че е по-разумно да се вярва само на добрите сънища и да се пренебрегват лошите.


ЗА Повече информация прегледайте рекламите в дясно!Тагове:   Какво,


Гласувай:
1
01. анонимен - lRRSKACI
25.05.2011 18:07
Hhahaaha. IВ’m not too bright today. Great post!
цитирай
2. анонимен - HhiMZjXZyMD
26.05.2011 13:41
QYS7a9 <a href="http://dvnejqxjcllu.com/">dvnejqxjcllu</a>
цитирай
3. анонимен - mQtlFQZLtgBpaCWvg
26.05.2011 19:50
rw45tB , [url=http://ncfwuosvmiir.com/]ncfwuosvmiir[/url], [link=http://dhobecpovamh.com/]dhobecpovamh[/link], http://lmwsenlilbos.com/
цитирай
4. анонимен - zNvpMVvRuLuLbUYF
28.05.2011 18:36
q69qhB <a href="http://donucuvmewom.com/">donucuvmewom</a>
цитирай
5. анонимен - LjJcXYfFUUlOqOgg
01.06.2011 13:47
KMJgDM , [url=http://livqhzhzxvxm.com/]livqhzhzxvxm[/url], [link=http://iiztnqqoqmrs.com/]iiztnqqoqmrs[/link], http://jqnaetbueqor.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: anatoli1606
Категория: Бизнес
Прочетен: 2303537
Постинги: 715
Коментари: 1476
Гласове: 323
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Април, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30